Mistä energiansäästötoimista taloyhtiön hallitus voi päättää?

Mistä energiansäästötoimista taloyhtiön hallitus voi päättää?

Sähkön ja lämmitysenergian hinnat ovat ennätyskorkealla ja kasvattavat taloyhtiöiden ja kotitalouksien kuluja. Energiahintojen nousu on tullut yllätyksenä ja taloyhtiöiden rahat uhkaavat käydä vähiin. Hyvät neuvot ja toimet energian säätämiseksi ovat tarpeen, mutta mistä hallitus saa päättää kulujen karsimiseksi?

Alla Kiinteistöliiton vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin:

Yhteisten tilojen käytöstä ja niistä perittävistä korvauksista päättäminen kuuluu hallituksen toimivaltaan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Hallitus voi siten pääsääntöisesti päättää lenkkisaunavuorojen vähentämisestä ja jopa lopettamisesta, saunavuorojen tiivistämisestä sekä pesuhuoneen ja kuivaushuoneen käytön rajoittamisesta siten, että vuoroja kuitenkin riittää halukkaille. Hallitus voi myös päättää saunan, pesutuvan ja kuivaushuoneen käytön maksullisuudesta sekä maksujen korottamisesta. Maksujen tulee kuitenkin pysyä kohtuullisina.

Käytön muuttuminen ilmaisesta maksulliseksi kannattaa kuitenkin viedä yhtiökokouksen päätettäväksi, jos tämä on mahdollista. Asia tulee viedä yhtiökokouksen päätettäväksi aina tilanteessa, jossa yhtiöjärjestys ei sisällä nimenomaista määräystä toimivallan kuulumisesta hallitukselle ja yhtiökokous on esimerkiksi viimeisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa nimenomaisesti päättänyt käytön maksuttomuudesta.

Yhteisten tilojen käytöstä ja niistä perittävistä korvauksista päättäminen kuuluu hallituksen toimivaltaan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Autopaikkamaksuista päättäminen kuuluu siten pääsääntöisesti hallituksen toimivaltaan ja hallitus voi päättää niiden nostamisesta. Jos autopaikkamaksujen tarkistamisesta on jotain nimenomaisesti sovittu, tulee sopimusta noudattaa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka 1) yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, 2) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen; taikka 3) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Talousarvion puitteissa pysyvien ja kustannuksiltaan vähäisten toimenpiteiden päättäminen kuuluu siten hallituksen toimivaltaan. Toimenpiteen suuruutta on kuitenkin arvioitava suhteessa yhtiön kokoon ja talouteen.

Vastikkeen suuruudesta päättäminen kuuluu pääsääntöisesti yhtiökokoukselle. Hallitus ei voi päättää ylimääräisen vastikkeen perimisestä, ellei yhtiökokous ole nimenomaisesti valtuuttanut hallitusta tällaiseen. Suositeltavaa onkin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäisiin päätös, jolla hallitus valtuutetaan perimään 1-2 ylimääräistä vastiketta toimikautensa aikana.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen. Siten huoneiston käytön kannalta merkityksellinen lämpötilan lasku tulee viedä yhtiökokouksen päätettäväksi. Ohjeellisena voitaneen pitää, että tällainen olisi ainakin astetta suurempi lämpötilan lasku. Asumisterveysasetuksen määräyksiä tulee luonnollisesti kaikissa tilanteissa noudattaa.

Jos kylmäkellari halutaan poistaa käytöstä kokonaan, tulisi asiasta päättää yhtiökokouksessa. Huomiota tulisi kiinnittää myös yhtiön yhtiöjärjestykseen. Päätöksentekoon vaikuttaa se, ovatko tilat merkitty yhtiön vai osakkaiden hallintaan.